Porządek 7. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
2011-04-11

PORZĄDEK VII. SESJI

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

11 kwietnia 2011 r., godz. 10.00, Sala Sejmu Śląskiego.


1. Otwarcie sesji Sejmiku.

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego (druk IV/93).

4. Przyjęcie protokołu z V. sesji Sejmiku.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

6. Województwo Śląskie po Kongresie Kultury – informacja.

7. Sprawozdanie o aktualnej sytuacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Śląskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością (druk IV/103).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „DoktoRIS – Program Stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” (druk IV/104).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (druk IV/99).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011 (druk IV/100).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011 - 2020 (druk IV/101).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok (druk IV/102).

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin Województwa Śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim (druk IV/105).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (druk IV/98).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej SPZOZ Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach (druk IV/97).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody (druk IV/94).

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (druk IV/95).

19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych (druk IV/96).

20. Przedstawienie informacji o wynikach wspólnego posiedzenia Komisji ds. rolnictwa Sejmików Województw Małopolskiego, Lubelskiego, Podkarpackiego, Śląskiego oraz Świętokrzyskiego.

21. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.

22. Zamknięcie sesji Sejmiku.

Uprzejmie informuję, że o godzinie 11:30 przewidziana jest 30 min. przerwa na otwarcie i zwiedzenie wystawy pt: „Sumienie Świata” poświeconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w Westybulu Urzędu Wojewódzkiego.
źródło: własne