Porządek 6. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
2011-03-14

PORZĄDEK VI. SESJI

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

14 marca 2011 r., godz. 10.00, Sala Sejmu Śląskiego.


1. Otwarcie sesji Sejmiku.

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego (druk IV/86).

4. Przyjęcie protokołu z IV. sesji Sejmiku.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 (druk IV/33).

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 (druk IV/80).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z odcinków autostrad A1 i A4 na terenie Województwa Śląskiego (druk IV/74).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach (druk IV/70).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć (druk IV/81).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 (druk IV/83).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2011 rok (druk IV/84).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok (druk IV/85).

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom: Miedźno, Dąbrowa Zielona, Radziechowy-Wieprz, Nędza, Krzanowice, Włodowice, Koniecpol, Żarki, Blachownia, Tworóg, Ciasna, Pyskowice, Zebrzydowice, Boronów, Bobrowniki, Niegowa, Piekary Śląskie, Cieszyn, Czernichów, Myszków, Jasienica, Miastom: Chorzów, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Zabrze, Sosnowiec, Gminie i Miastu: Czerwionka-Leszczyny, Powiatom: Kłobuckiemu, Myszkowskiemu, Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2011 na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu Moje Boisko – Orlik 2012 (druk IV/71).

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska na realizację projektu pod nazwą: Południowo-Zachodni Szlak Cysterski w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach (druk IV/76).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna jako aportu sześciu nieruchomości gruntowych położonych w Chorzowie (druk IV/75).

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Istebnej (druk IV/68).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/59/10/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego w użytkowaniu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (druk IV/69).

19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2011 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia kwoty 525 915 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w 2011 roku (druk IV/72).

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (druk IV/73).

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (druk IV/77).

22. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (druk IV/79).

23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. (druk IV/78).

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk IV/82).

25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego (druk IV/89).

26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego (druk IV/90).

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk IV/87).

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej (druk IV/88).

29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” (druk IV/91).

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku (druk IV/92).

31. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.

32. Zamknięcie sesji Sejmiku.

źródło: własne