Porządek 5. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
2011-02-14

PORZĄDEK V. SESJI

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

14 lutego 2011 r., godz. 10.00, Sala Sejmu Śląskiego.


1. Otwarcie sesji Sejmiku.

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Sejmiku.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

5. Sprawozdanie Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach z działalności w 2010 roku.

6. Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach z działalności w 2010 roku.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2011-2015 (druk IV/47).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2011-2016 (druk IV/48).

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadaniu statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (druk IV/49).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (druk IV/34).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej (druk IV/39).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie (druk IV/51).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 (druk IV/53).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok (druk IV/54).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2011 (druk IV/55).

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Świnna na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini (druk IV/52).

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego na 13 znajdującego się w budynku przy ulicy Nowy Świat 11 A w Rabce-Zdroju (druk IV/40).

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy dzierżawy pralni na czas oznaczony 10 lat (druk IV/42).

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu poprzez utworzenie Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (druk IV/41).

21. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez utworzenie Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu (druk IV/43).

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach (druk IV/56).

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu (druk IV/57).

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (druk IV/45).

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Cennika usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (druk IV/46).

26. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku (druk IV/38).

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji położonych w gminach: Zawiercie, Będzin, Pawłowice, Blachownia, Istebna oraz Suszec (druk IV/44).

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa (druk IV/50).

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego w 2011 roku (druk IV/58).

30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego (druk IV/59).

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego (druk IV/60).

32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Komisji Rewizyjnej (druk IV/61).

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury (druk IV/62).

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu Komisji Statutowo-Regulaminowej (druk IV/63).

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu doraźnej Komisji – Kapituły Oznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego (druk IV/64).

36. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów w sprawie zmniejszenia kwoty środków Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w Województwie Śląskim (druk IV/65).

37. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.

38. Zamknięcie sesji Sejmiku.

źródło: własne