Porządek 4. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego
2011-01-14
PORZĄDEK IV. SESJI
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
14 stycznia 2011 r., godz. 10.00, Sala Sejmu Śląskiego.

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

4. Przyjęcie budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok:

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2011-2020 (druk IV/1 a),
- podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok (druk IV/1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 (druk IV/33).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie wydzielonej części majątku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Częstochowie, oznaczonej jako działka nr 862/21 o powierzchni 0,3272 ha (KW 86134) (druk IV/30).

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ulicy Tysiąclecia 88 b w Katowicach, w drodze bezprzetargowej na rzecz IT Polpager SA z siedzibą w Warszawie, w celu budowy masztu telekomunikacyjnego (druk IV/31).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez SPZOZ Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach umowy najmu części powierzchni dachu budynku przy ulicy Powstańców 52 w Katowicach, w drodze bezprzetargowej na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w celu budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej (druk IV/32).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (druk IV/34). 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Społecznej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (druk IV/35).

11. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji Sejmiku.
źródło: własne